(wersja do druku w formacie pdf)

Podczas gry w Paintball priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego wprawadzilismy i stosujemy zasady, z którymi każdy uczestnik musi się zapoznać i je zaakceptować.
Poniżej kopia formularza, który w formie papierowej jest wręczany graczowi przed rozpoczęciem gry.

REGULAMIN I DEKLARACJA ZROZUMIENIA RYZYKA PODCZAS GRY W PAINTBALL

Każda osoba uczestnicząca w grze w paintball, przebywająca na terenie gry i w zasięgu 70m od grających osób, musi zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin. Po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich punktów tego dokumentu podpisz się na jego odwrocie.
Podpisując się zaświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z postanowieniami tego dokumentu – regulaminu. Osoba  nie zgadzająca się z którymkolwiek z punktów tego regulaminu proszona jest o opuszczenie terenu. Osoba pełnoletnia, odpowiedzialna za osobę niepełnoletnią ma obowiązek wytłumaczenia jej niniejszych zasad.

1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złamania reguł gry i zasad bezpieczeństwa, przeze mnie, lub któregoś z graczy w czasie gry mogę zostać zraniony, trwale okaleczony bądź ponieść śmierć.
2. Paintball pozostaje sportem niebezpiecznym, nawet wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa. Z własnej i nieprzymuszonej woli akceptuję ryzyko w czasie uczestnictwa w grze paintball i podczas przebywania w zasięgu strzału (ok 70m).
3. Przyjmuję do wiadomości, że gdy nie założę paintballowej maski ochronnej narażam się na poważne i trwałe rany oczu, włącznie z utratą wzroku. Zgadzam się na założenie i nie zdejmowanie maski ochronnej w żadnych okolicznościach: kiedy jestem na polu gry, w zasięgu strzału innego gracza i każdym innym terenie, gdzie mogę być uderzony przez pocisk-kulkę rozmyślnie bądź przypadkowo.
4. Rozumiem, że chociaż personel organizatora będzie starał się zachować bezpieczeństwo i wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wszystkich zawodników, mogę być zraniony przez osobę nie przestrzegającą tych zasad.
5. Rozumiem że gra Paintball pociąga za sobą liczne ryzyka, jak np. ryzyko zranienia przez kulkę-pocisk , zranienia z powodu awarii sprzętu
paintballowego użytego podczas gry, zranienia z powodu upadków z/i/lub wad zarówno na naturalnych jak i wykonanych przez człowieka przeszkodach na polu gry.
6. Potwierdzam, że jestem zdrowy. Mój stan zdrowia pozwala na wzmożony wysiłek fizyczny nierozerwalnie związany z grą w paintball. Rozumiem, że w razie wątpliwości co do mego stanu zdrowia, jestem zobowiązany (przed grą w paintball) za skonsultowanie się z właściwym lekarzem.
7.Zrzekam się wszelkich roszczeń jakie mógłbym mieć przeciw , właścicielowi terenu, producentowi sprzętu, organizatorowi gry – personelowi i osobom przez niego wyznaczonym do organizacji gry.
8. Zgadzam się przestrzegać wszystkich punktów tej deklaracji i w przypadku naruszenia któregokolwiek z nich zapłacić ewentualne odszkodowanie, osobom które poniosły szkodę, naprawić wszelkie zniszczenia oraz pokryć wszelkie szkody i wydatki powstałe w skutek nieregulaminowego zachowania, łącznie z wynagrodzeniami prawników.
9. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt paintballowy. Kwituję jego odbiór i zgadzam się zwrócić go stanie nie
pogorszonym. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego mi sprzętu lub innych urządzeń należących do organizatora, zobowiązuje się do uregulowania odszkodowania w wysokości ceny rynkowej za ten sprzęt.
10.Zgadzam się na przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa zarówno wymienionych na niniejszym dokumencie jak i udzielonych ustnie przez personel organizatora.
11. Po grze, pozostając na terenie pod nieobecność personelu 7wymiar, organizator grupy ze strony klienta (oznaczony na formularzu jako ORGANIZATOR lub ORG.) jest zobowiązany zwrócić uwagę osobom jeśli ich zachowanie może wyrządzić szkody osobowe lub w infrastrukturze. Organizator powinien niezwłocznie poinformować telefonicznie personel 7wymiar o takim incydencie. Zaniechanie takiego działania oznacza wzięcie odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Punkt niniejszy odnosi się w szczególności do sytuacji kiedy grupa otrzymała zgodę na pozostanie na terenie z zamiarem kontynuowania imprezy towarzyskiej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
WSZYSCY GRACZE UCZESTNICZĄCY W GRZE, BĄDŹ JĄ OBSERWUJĄCY MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ TYCH ZASAD.

1. Paintballowa maska ochronna musi być prawidłowo założona na głowę i noszona przez cały czas gry.
2. Nie wolno z bliska, 0-7m. strzelać w szyję i w nieosłoniętą (maską) część głowy. Należy wtedy stosować zasadę: poddaj się!
3. Strzelać można wyłącznie na polu gry. Na wszystkich terenach poza polem gry wszystkie markery należy przenosić w pozycji: z lufą w dół oraz z wciśniętym bezpiecznikiem- zabezpieczone oraz z palcem poza spustem.
4. Nie wolno wspinać się na jakiekolwiek budowle i drzewa.
5. Starcia wręcz są zabronione.
6. Zabronione jest bez zgody organizatora wnoszenie jakiegokolwiek niebezpiecznego sprzętu w tym broni palnej i białej, oraz żadnych urządzeń, materiałów pirotechnicznych lub eksplodujących nie zakupionych od organizatora.
7. W trakcie gry można używać zakupionej na miejscu pirotechniki (hukowej, błyskowej, dymnej, oraz z eksplodującej – z farbą) Zabrania się
jednak używania jakiejkolwiek pirotechniki w razie zagrożenia pożarowego. Zabrania się też używania pirotechniki hukowej wewnątrz
pomieszczeń. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją producenta pirotechniki.
8. Nie wolno odkręcać butli ze sprężonym gazem, ani żadnej części wypożyczonego markera paintballowego (karabinka).
9. Nie wolno strzelać „na oślep”, strzelaj tylko w cel który widzisz.
10. Nie wolno strzelać do ludzi którzy nie uczestniczą w grze lub mają zdjętą maskę ochronną. Nie wolno strzelać do zwierząt.
11. Zabronione jest uczestniczenie w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych podobnie działających środków. Gracze, których zachowanie wskazuje na to iż mogą być pod wpływem w/w będą usuwani z gry bez możliwości zwrotu opłaty za grę i kulki.
12. O końcu gry decydują organizatorzy.
13. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi postanowieniami decydujący i ostateczny, rozstrzygający głos mają organizatorzy lub osoby przez nie wyznaczone.
14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy udziału w grze osobie która łamie postanowienia niniejszego regulaminu/deklaracji lub osobie co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może nie stosować się do powyższych zasad.
15. Osoby wnoszące własny sprzęt paintballowy mają obowiązek we własnym zakresie zadbać o jego odpowiedni stan techniczny oraz
konfigurację: (max prędkość kulki 260fps, gra wyłącznie w trybie półautomatycznym, legalizacja butli, odpowiednia atestowana maska
paintballowa)
16. Zabronione jest wnoszenie własnych kulek bez wcześniejszego uzgodnienia z organizatorem.
17. Jakkolwiek organizator dokłada wszelkich starań aby wypożyczany sprzęt paintballowy był w odpowiednim stanie technicznym, to
OBOWIĄZKIEM gracza jest sprawdzenie go przed grą. W szczególności dotyczy to szyby maski którą należy dokładnie obejrzeć w celu
wykrycia ewentualnych uszkodzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu grającego.

Przeczytałem, zrozumiałem, akceptuję i zgadzam się stosować do zasad regulaminu
Przeczytałem, zrozumiałem, akceptuję i zgadzam się aby pozostające pod moją opieką dziecko (małoletni) stosowało się do zasad regulaminu, które zostały mu przeze mnie wytłumaczone.
Kwituję odbiór markera paintballowego z butlą, magazynkiem oraz maski i kombinezonu.

Data ………………………………..
Czytelny podpis…………………………………………………………………………………