(tutaj wersja do druku w formacie pdf)

Podczas gry w Paintball priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego wprawadzilismy i stosujemy zasady, z którymi każdy uczestnik musi się zapoznać i je zaakceptować.
Poniżej kopia formularza, który w formie papierowej jest wręczany graczowi przed rozpoczęciem gry.

 

REGULAMIN I DEKLARACJA ZROZUMIENIA RYZYKA PODCZAS GRY W PAINTBALL

Każda osoba uczestnicząca w grze Paintball  lub obserwująca tą grę (w sposób uczestniczący) musi podpisać niniejszy dokument.

Po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich punktów tego dokumentu podpisz się na jego końcu. Podpisując się zaświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z postanowieniami tego dokumentu-regulaminu.

 1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złamania reguł gry i zasad bezpieczeństwa, przeze mnie, lub któregoś z graczy w czasie gry mogę zostać zraniony, trwale okaleczony bądź ponieść śmierć.
 2. Paintball pozostaje sportem niebezpiecznym, nawet wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa. Z własnej i nieprzymuszonej woli akceptuję ryzyko  w czasie uczestnictwa w grze paintball lub podczas jej obserwacji.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że gdy nie założę maski ochronnej narażam się na poważne i trwałe rany oczu, włącznie z utratą wzroku. Zgadzam się na założenie i nie zdejmowanie maski ochronnej w żadnych okolicznościach , kiedy jestem na polu gry, w zasięgu strzału innego gracza i każdym innym terenie, gdzie mogę być uderzony przez pocisk/kulkę rozmyślnie bądź przypadkowo.
 4. Rozumiem, że chociaż personel organizatora będzie starał się zachować bezpieczeństwo i wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wszystkich zawodników, mogę być zraniony przez osobę nie przestrzegającą tych zasad.
 5. Rozumiem że gra Paintball pociąga za sobą liczne ryzyka, jak np. ryzyko zranienia przez kulkę/pocisk , zranienia z powodu awarii sprzętu paintbalowego użytego podczas gry, zranienia z powodu upadków z/i/lub wad zarówno na naturalnych jak i wykonanych przez człowieka przeszkodach na polu gry.
 6. Potwierdzam, że mam dobre zdrowie, nie posiadam wad serca, dolegliwości bądź chorób, które mogłyby się pogorszyć lub być przyczyną zranienia, choroby bądź śmierci w wyniku wysiłku związanego z grą w paintball. Rozumiem, że w razie wątpliwości co do mego stanu zdrowia, jestem zobowiązany za skonsultowanie  się z lekarzem przed grą w paintball.
 7. Jako warunek dopuszczający do udziału w grze paintball , zrzekam się wszelkich roszczeń jakie mógłbym mieć przeciw , właścicielowi terenu, organizatorowi gry, producentowi sprzętu i jego właścicielom, personelowi i osobom  przez  nich  wyznaczonych do organizacji gry.
 8. Zgadzam się przestrzegać wszystkich punktów tej Deklaracji i w przypadku naruszenia któregokolwiek z nich zapłacić ewentualne odszkodowanie, osobom które poniosły szkodę, naprawić wszelkie zniszczenia oraz pokryć wszelkie szkody i wydatki powstałe w skutek nieregulaminowego zachowania, łącznie z wynagrodzeniami prawników.
 9. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za sprzęt paintballowy mi wypożyczony. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego mi sprzętu lub innych urządzeń należących do  organizatora,  zobowiązuje się do uregulowania odszkodowania w wysokości ceny rynkowej za ten sprzęt.
 10. Zgadzam się na przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz wszystkich punktów tej Deklaracji

SZCZEGÓŁOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WSZYSCY GRACZE UCZESTNICZĄCY W GRZE, BĄDŹ JĄ OBSERWUJĄCY MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ TYCH ZASAD.
JAKIEKOLWIEK ICH NARUSZENIA SPOWODUJE USUNIĘCIE GRACZA Z POLA GRY.

 1. Maska musi być założona przez cały czas gry.
 2. Nie wolno strzelać w szyję i głowę.
 3. Strzelać można tylko i wyłącznie na polu gry. Na wszystkich terenach poza polem gry wszystkie markery muszą być zabezpieczone.
 4. Pod żadnym pozorem nie wolno wspinać się na jakiekolwiek budowle i drzewa.
 5. Należy unikać kontaktu fizycznego – starcia wręcz są zabronione
 6. Zabronione jest wnoszenie jakiegokolwiek niebezpiecznego sprzętu w tym broni palnej i białej, żadnych urządzeń, materiałów pirotechnicznych lub eksplodujących. O wszelkim sprzęcie który wnosisz poinformuj organizatora.
 7. Unikaj niepotrzebnego ryzyka
 8. Nie wolno odkręcać butli ze sprężonym powietrzem / gazem co2, ani żadnej części wypożyczonego markera paintballowego (karabinka).
 9. Nie wolno strzelać na oślep, strzelaj tylko w cel który widzisz.
 10. Nie wolno strzelać do zwierząt i ludzi którzy nie uczestniczą w grze.
 11. Zabronione jest uczestniczenie w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków  i innych podobnie działających środków Gracze, których zachowanie wskazuje na to iż mogą być pod wpływem w/w nie będą dopuszczeni do gry
 12. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przebywania w pobliżu jeziora. Przez cały czas należy pozostawać w bezpiecznej odległości od skarp i wody.
 13. O końcu gry decydują organizatorzy.
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi postanowieniami decydujący i ostateczny, rozstrzygający głos mają organizatorzy lub osoby przez nie wyznaczone
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy udziału w grze osobie która łamie postanowienia niniejszego regulaminu/deklaracji lub osobie co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może nie stosować się do powyższych zasad.
 16. Jakkolwiek organizator dokłada wszelkich starań aby wypożyczany sprzęt był w odpowiednim stanie technicznym, to OBOWIĄZKIEM gracza jest sprawdzenie go przed grą. W szczególności dotyczy to maski która należy dokładnie obejrzeć w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu grającego.
Przeczytałem, zrozumiałem, akceptuję i zgadzam się stosować powyższe zasady
data                                                             podpis
……………….                                  ……………….…………
Przeczytałem, zrozumiałem, akceptuję i zgadzam się stosować do powyższych zasad.
data                              podpis rodzica/opiekuna prawnego gracza
……………….                                  ……………….…………
Przeczytałem, zrozumiałem, akceptuję i zgadzam się aby pozostające pod moją opieką dziecko stosowało powyższe zasady, które zostały mu przeze mnie wytłumaczone.